Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea ortodoxă

Zaharia

  Capitolul 9

  1. Proorocie. Cuvântul Domnului împotriva ţării Hadrac şi către Damasc, cetatea sa, căci Domnul are ochii Săi asupra oamenilor şi asupra tuturor seminţiilor lui Israel;
  2. De asemenea şi către Hamat, care se învecinează cu Damascul, către Tir şi către Sidon, cu toată înţelepciunea lor.
  3. Tirul şi-a zidit întărituri şi a strâns argint ca pulberea şi aur ca tina de pe uliţe.
  4. Dar iată că Domnul îl va cuceri şi va prăvăli în mare puterea lui şi el va fi mistuit prin foc.
  5. Ascalonul va vedea şi se va înspăimânta, Gaza va fi cuprinsă de dureri năprasnice şi Ecronul la fel, căci nădejdea lui s-a prăbuşit. Şi nu va mai fi rege în Gaza şi Ascalonul pustiu va rămâne nelocuit.
  6. Cel de alt neam va locui în Aşdod! Şi trufia filisteanului o voi nimici,
  7. Şi îi voi scoate sângele din gură şi urâciunile dintre dinţii lui. Va fi şi el un rest pentru Dumnezeul nostru şi va fi ca o familie în Iuda, iar Ecronul va fi ca Iebusitul.
  8. Şi Mă voi aşeza ca strajă împrejurul Casei Mele, ca nimeni dintre cei ce vin şi pleacă şi ca nici un asupritor să nu mai vină asupra ei, căci Eu văd acum aceasta cu ochii Mei.
  9. Bucură-te foarte, fiica Sionului, veseleşte-te, fiica Ierusalimului, căci iată Împăratul tău vine la tine drept şi biruitor; smerit şi călare pe asin, pe mânzul asinei.
  10. El va nimici carele din Efraim, caii din Ierusalim şi arcul de război va fi frânt. El va vesti pacea popoarelor şi împărăţia Lui se va întinde de la o mare până la cealaltă mare şi de la Eufrat până la marginile pământului.
  11. Iar pentru tine, pentru sângele legământului tău, voi da drumul robilor tăi din fântâna fără apă.
  12. La tine, fiica Sionului, se vor întoarce robii care aşteaptă. Pentru zilele surghiunului tău, chiar astăzi îţi vestesc: Îţi voi răsplăti îndoit.
  13. Căci am întins pe Iuda ca pe un arc şi pe Efraim îl pun săgeată pe coardă. Şi voi aţâţa pe fiii tăi, Sioane, împotriva fiilor tăi, Iavane (Grecia), şi te voi preface în sabie de viteaz.
  14. Şi Domnul Se va arăta deasupra lor şi săgeata Lui va ţâşni ca fulgerul şi Domnul Dumnezeu va suna din trâmbiţă şi va înainta în vijelia de la miazăzi.
  15. Domnul Savaot îi va ocroti şi ei vor sfâşia şi vor călca în picioare pietrele de praştie şi vor bea sângele ca pe vin. Şi vor fi plini ca o cupă de jertfă, ca şi coarnele jertfelnicului.
  16. Şi în ziua aceea îi va izbăvi Domnul Dumnezeul lor; ca pe o turmă va paşte El pe poporul Său, şi ei vor fi ca nişte pietre de diademă, strălucind în ţara Sa.
  17. Ce fericire şi ce belşug va fi atunci! Grâul va veseli pe flăcăii lui şi vinul pe fecioarele lui!
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Facerea Ieşirea Leviticul Numerii Deuteronumul Iosua Navi Judecători Rut 1Regi 2Regi 3Regi 4Regi 1Paralipomena 2Paralipomena 1Ezdra Neemia Estera Iov Psalmi Pilde Solomon Ecclesiastul Cântarea Cântărilor Isaia Ieremia Plângeri Iezechiel Daniel Osea Amos Miheia Ioil Avdie Iona Naum Avacum Sofonie Agheu Zaharia Maleahi Tobit Iudita Baruh Ieremia2??? Trei tineri 3Ezdra Înţelepciune Solomon Ecclesiasticul Susana Balaurul 1Macabei 2Macabei 3Macabei Manase Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalipsa

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro