Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea ortodoxă

Zaharia

  Capitolul 6

  1. Şi am ridicat iarăşi ochii mei şi m-am uitat. Şi iată că ieşeau patru care dintre doi munţi şi munţii erau de aramă.
  2. La carul cel dintâi erau înhămaţi cai roşii, iar la carul cel de-al doilea erau înhămaţi cai negri.
  3. La cel de-al treilea car erau înhămaţi cai albi, iar la cel de-al patrulea, cai bălţaţi, puternici.
  4. Şi mi-am luat îndemnul şi am zis către îngerul care grăia cu mine: "Ce sunt acestea, domnul meu?"
  5. Atunci mi-a răspuns îngerul şi mi-a zis: "Acestea sunt cele patru vânturi ale cerului, care ies după ce s-au înfăţişat înaintea Stăpânului a tot pământul.
  6. Caii roşii înaintează spre ţara de la răsărit; cei negri înaintează spre ţara de la miazănoapte; cei albi înaintează spre ţara de la apus, şi cei bălţaţi înaintează spre ţara de la miazăzi.
  7. Puternici, ei înaintau nerăbdători să străbată pământul. El le-a zis: "Plecaţi şi cutreieraţi pământul!" Şi ei au cutreierat pământul.
  8. Şi a strigat către mine şi mi-a grăit, zicând: "Iată, cei ce se îndreaptă către ţinutul cel de miazănoapte au potolit Duhul Meu în ţara de la miazănoapte".
  9. Şi a fost cuvântul Domnului către mine şi mi-a zis:
  10. "Tu vei primi darurile celor întorşi din robie, de la Heldai, Tobia şi Iedaia, şi în aceeaşi zi mergi în casa lui Ioşia, fiul lui Sofonie, care a sosit din Babilon.
  11. Şi vei lua argint şi aur şi vei face o cunună şi o vei pune pe capul lui Iosua marele preot, feciorul lui Ioţadoc.
  12. Şi-i vei zice lui în acest chip: "Aşa grăieşte Domnul Savaot: Iată un om care va fi chemat Odraslă; acesta va odrăsli şi va zidi templul Domnului.
  13. Şi acesta va rezidi templul Domnului. El va purta semnele regale şi va stăpâni şi va domni pe tronul lui şi un preot va fi la dreapta lui. Între ei doi va fi o pace desăvârşită.
  14. Şi cununa va fi pentru Heldai, Tobia şi Iedaia şi pentru Ioşia, fiul lui Sofonie, ca aducere aminte în templul Domnului.
  15. Şi oameni de la mari depărtări vor veni şi vor zidi la templul Domnului, şi atunci voi veţi şti că Domnul Savaot m-a trimis către voi. Şi aceasta se va întâmpla, dacă voi veţi asculta cu credincioşie de glasul Domnului Dumnezeului vostru!"
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Facerea Ieşirea Leviticul Numerii Deuteronumul Iosua Navi Judecători Rut 1Regi 2Regi 3Regi 4Regi 1Paralipomena 2Paralipomena 1Ezdra Neemia Estera Iov Psalmi Pilde Solomon Ecclesiastul Cântarea Cântărilor Isaia Ieremia Plângeri Iezechiel Daniel Osea Amos Miheia Ioil Avdie Iona Naum Avacum Sofonie Agheu Zaharia Maleahi Tobit Iudita Baruh Ieremia2??? Trei tineri 3Ezdra Înţelepciune Solomon Ecclesiasticul Susana Balaurul 1Macabei 2Macabei 3Macabei Manase Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalipsa

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro