Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea ortodoxă

Zaharia

  Capitolul 10

  1. Cereţi de la Domnul ploaie la vreme, ploaie timpurie şi târzie! Domnul scoate fulgerele şi trimite ploaie; El dă omului pâinea şi dobitoacelor iarba.
  2. Căci terafimii rostesc cuvinte deşarte, vrăjitorii au vedenii mincinoase. şi spun visuri amăgitoare şi mângâieri deşarte. Pentru aceasta ei au plecat ca o turmă şi au fost supuşi, căci n-aveau păstor.
  3. Ci împotriva păstorilor arde mânia Mea şi pe ţapi îi voi pedepsi. Căci Domnul Savaot va cerceta turma Sa, casa lui Iuda, şi o va face calul Său de cinste în vreme de război.
  4. Din ea va ieşi Piatra din capul unghiului, din ea ţăruşii de corturi, din ea arcul de război, din ea vor ieşi toate căpeteniile laolaltă.
  5. Ei vor fi ca vitejii care calcă în picioare tina drumurilor în vreme de război şi se vor război, căci Domnul va fi cu ei, iar călăreţii vor fi de ruşine.
  6. Eu voi întări casa lui Iuda şi voi izbăvi casa lui Iosif şi îi voi aduce înapoi, căci Îmi este milă de ei, şi vor fi ca şi când nu i-am aruncat, căci Eu sunt Domnul Dumnezeul lor şi îi voi auzi.
  7. Şi Efraim va fi ca un viteaz. Inima lor se va bucura ca de vin şi copiii lor vor vedea şi se vor bucura şi inima lor va tresălta de bucurie în Domnul.
  8. Şi voi şuiera după ei şi îi voi strânge la un loc, căci i-am răscumpărat, şi ei se vor înmulţi neîncetat.
  9. Şi îi voi împrăştia printre popoare, şi din mari depărtări îşi vor aduce aminte de Mine şi vor trăi acolo cu fiii lor şi vor veni înapoi.
  10. Îi voi scoate din ţara Egiptului şi din Asiria îi voi aduna şi îi voi aduce în pământul Galaadului şi Libanului şi nu va fi atâta loc pentru ei.
  11. Şi ei vor trece prin marea Egiptului, şi el va lovi valurile mării, şi toate adâncurile Nilului vor fi secate. Trufia Asiriei va fi doborâtă şi sceptrul Egiptului va fi scos.
  12. Şi în Domnul va fi puterea lor şi în numele Lui se vor lăuda", zice Domnul.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Facerea Ieşirea Leviticul Numerii Deuteronumul Iosua Navi Judecători Rut 1Regi 2Regi 3Regi 4Regi 1Paralipomena 2Paralipomena 1Ezdra Neemia Estera Iov Psalmi Pilde Solomon Ecclesiastul Cântarea Cântărilor Isaia Ieremia Plângeri Iezechiel Daniel Osea Amos Miheia Ioil Avdie Iona Naum Avacum Sofonie Agheu Zaharia Maleahi Tobit Iudita Baruh Ieremia2??? Trei tineri 3Ezdra Înţelepciune Solomon Ecclesiasticul Susana Balaurul 1Macabei 2Macabei 3Macabei Manase Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalipsa

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro