Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea ortodoxă

Miheia

  Capitolul 1

  1. Cuvântul Domnului care a fast către Miheia din Moreşet în vremea domniei lui Iotam, Ahaz şi Iezechia, regii lui Iuda, când a avut vedenie pentru Samaria şi Ierusalim.
  2. Ascultaţi, voi neamuri toate, ia aminte pământule şi tot ce se află pe tine! Căci Domnul Dumnezeu va fi vouă mărturie împotriva voastră, Domnul din templul cel sfânt al Său!
  3. Căci iată Domnul va ieşi din locaşul Lui, Se va pogorî şi va păşi peste înălţimile pământului;
  4. Munţii se vor topi sub El ca ceara în faţa focului şi văile vor curge, cum se pornesc la vale apele pe povârniş.
  5. Toate acestea vor fi din pricina fărădelegii lui Iacov şi a păcatului casei lui Israel. Care este fărădelegea lui Iacov? Oare nu Samaria? Şi care sunt înălţimile lui Iuda? Oare nu Ierusalimul?
  6. Pentru aceasta voi preface Samaria într-o grămadă de pietre adunate de pe câmp, când se sădeşte via; voi prăvăli în vale pietrele ei şi temeliile ei le voi dezveli.
  7. Toate chipurile ei cele cioplite vor fi doborâte, toată bogăţia adunată din preţul desfrânării va fi arsă în foc şi toate chipurile ei de idoli le voi face una cu pământul; căci din plată de desfrânată i-a adunat şi în plată de desfrânată se vor preface!
  8. Din această pricină Mă voi tângui şi voi urla, voi merge desculţ şi gol; voi scoate urlete ca şacalii şi ţipete ca struţii;
  9. Căci rana ei este fără de leac, ajuns-a până în Iuda, atins-a porţile poporului Meu, până la Ierusalim.
  10. Nu daţi de veste în Gat, şi în Aco, nu plângeţi! În Bet-Leafra tăvăliţi-vă în pulbere!
  11. Cornul sună pentru voi, locuitori din Şafir. şi din cetatea lor nu ies cei din Taanan. Plângere se aude în Bet-Haeţel, căci veţi fi lipsiţi de sprijin.
  12. Cum să nădăjduiască locuitorii cei din Marot că le va fi bine, când nenorocirea de la Domnul s-a coborât la porţile Ierusalimului?
  13. Înhămaţi caii la căruţă, locuitori ai Lachişului! Iată începutul ispăşirii păcatului fiicei Sionului, căci în tine s-au aflat fărădelegile lui Israel.
  14. De aceea tu vei renunţa să stăpâneşti Moreşet-Gat; casele Aczibului vor fi o dezamăgire pentru regii Israelului!
  15. Îţi voi aduce un nou cuceritor ţie care locuieşti în Mareşa; strălucirea Israelului va merge până la Odolam!
  16. Fii pleşuvă şi te rade pentru copiii tăi cei dragi, măreşte-ţi pleşuvia ca a vulturului, căci ei au fost duşi în robie, departe de tine!
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Facerea Ieşirea Leviticul Numerii Deuteronumul Iosua Navi Judecători Rut 1Regi 2Regi 3Regi 4Regi 1Paralipomena 2Paralipomena 1Ezdra Neemia Estera Iov Psalmi Pilde Solomon Ecclesiastul Cântarea Cântărilor Isaia Ieremia Plângeri Iezechiel Daniel Osea Amos Miheia Ioil Avdie Iona Naum Avacum Sofonie Agheu Zaharia Maleahi Tobit Iudita Baruh Ieremia2??? Trei tineri 3Ezdra Înţelepciune Solomon Ecclesiasticul Susana Balaurul 1Macabei 2Macabei 3Macabei Manase Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalipsa

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro