Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea ortodoxă

Maleahi

  Capitolul 1

  1. Proorocie. Cuvântul Domnului către Israel prin graiul lui Maleahi.
  2. "Iubitu-v-am pe voi", zice Domnul, "dar voi aţi zis: "Cum ne-ai iubit Tu?" Oare Isav nu este fratele lui Iacov?" zice Domnul, "şi am iubit numai pe Iacov,
  3. Şi pe Isav l-am urât şi am prefăcut munţii lui în pustiu şi moştenirea lui am dat-o şacalilor pustiului.
  4. Şi dacă zice Edomul: "Noi am fost zdrobiţi, dar vom zidi iarăşi ruinele noastre!...", aşa grăieşte Domnul Savaot: "Să zidească ei, dar Eu voi dărâma. Şi ei vor fi numiţi: ".ara fărădelegii" şi "Poporul împotriva căruia Domnul S-a mâniat pentru totdeauna".
  5. Şi ochii voştri vor vedea şi voi veţi spune: "Mărit este Domnul dincolo de hotarele lui Israel!"
  6. Feciorul cinsteşte pe tatăl său şi sluga se teme de stăpânul său; şi dacă Eu sunt Părinte, unde este cinstea ce trebuie să-Mi daţi? Şi dacă sunt Stăpân, unde este teama de Mine?, zice Domnul Savaot către voi, preoţilor, care defăimaţi numele Meu. Dar voi răspundeţi: "Cu ce am dispreţuit numele Tău?"
  7. Voi aduceţi jertfă pe altarele Mele pâine spurcată. Şi mai ziceţi: "Cu ce Te-am necinstit?" - Fiindcă aţi zis: "Masa Domnului este de ocară!"
  8. Şi când aduceţi jertfă un dobitoc orb, n-aveţi nici o vină? Când aduceţi, la jertfă, unul şchiop sau cu meteahnă, n-aveţi nici o vină? Adu-l cârmuitorului tău: Va fi el mulţumit sau te va primi el bine? - zice Domnul Savaot.
  9. Şi acum deci rugaţi pe Dumnezeu ca să aibă milă de noi, căci prin mâinile voastre s-a făcut una ca aceasta. Vă va primi El, oare, bine?, zice Domnul Savaot.
  10. O, dacă cineva din voi ar închide porţile ca voi să nu mai aprindeţi focul în zadar pe jertfelnicul Meu! Nu simt nici o plăcere pentru voi", zice Domnul Savaot, "şi nu-Mi sunt plăcute nicidecum prinoasele aduse de mâinile voastre.
  11. Căci, de la răsăritul soarelui şi până la apusul lui, mare este numele Meu printre neamuri şi în orice parte se aduc jertfe de tămâie pentru numele Meu şi prinoase curate, căci mare este numele Meu între neamuri", zice Domnul Savaot.
  12. "Ci voi îl pângăriţi când ziceţi: "Masa Domnului este spurcată şi bucatele de pe ea sunt de dispreţuit".
  13. Şi mai ziceţi: "Iată truda noastră!" Şi tot voi o defăimaţi. Şi aduceţi jertfe, dobitoace cu beteşug, şchioape sau cu meteahnă; şi mai aduceţi şi prinoase! Le voi primi Eu din mâna voastră?" zice Domnul.
  14. "Blestemat să fie omul viclean, în a cărui turmă se află dobitoc de parte bărbătească şi, făcând juruinţă, aduce Domnului jertfă un dobitoc cu meteahnă! Că Eu sunt mare Împărat, zice Domnul Savaot, "şi numele Meu este minunat între neamuri!"
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Facerea Ieşirea Leviticul Numerii Deuteronumul Iosua Navi Judecători Rut 1Regi 2Regi 3Regi 4Regi 1Paralipomena 2Paralipomena 1Ezdra Neemia Estera Iov Psalmi Pilde Solomon Ecclesiastul Cântarea Cântărilor Isaia Ieremia Plângeri Iezechiel Daniel Osea Amos Miheia Ioil Avdie Iona Naum Avacum Sofonie Agheu Zaharia Maleahi Tobit Iudita Baruh Ieremia2??? Trei tineri 3Ezdra Înţelepciune Solomon Ecclesiasticul Susana Balaurul 1Macabei 2Macabei 3Macabei Manase Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalipsa

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro