Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea ortodoxă

Cartea lui Iov

  Capitolul 40

  1. Şi Domnul a vorbit mai departe cu Iov şi i-a zis:
  2. "Cel ce s-a apucat la ceartă cu Cel Atotputernic se va da oare bătut? Cel ce judecă pe Dumnezeu va răspunde ceva?"
  3. Şi Iov a răspuns Domnului zicând:
  4. "Dacă am fost uşuratic, ce răspuns să-ţi mai dau? Voi pune mâna mea pe gura mea.
  5. Am vorbit o dată, dar încă o dată nu voi mai vorbi; de două ori şi nu voi lua-o iar de la început".
  6. Atunci Domnul a vorbit cu Iov, din mijlocul furtunii şi a zis:
  7. "Încinge-ţi coapsele ca un viteaz şi te voi întreba şi Îmi vei da lămuriri.
  8. Poţi tu cu adevărat să găseşti cusur judecăţii Mele? Şi Mă vei osândi pe Mine, ca să-ţi faci dreptate?
  9. Este braţul tău ca braţul lui Dumnezeu? Şi glasul tău este, oare, tunet, precum este glasul Lui?
  10. Atunci împodobeşte-te cu măreţie şi cu semeţie, îmbracă-te cu strălucire şi cu cinste!
  11. Revarsă puhoaiele mâniei tale şi doboară cu o privire pe cel trufaş!
  12. Vezi de toţi semeţii şi smereşte-i şi calcă în picioare, fără zăbavă, pe toţi cei răi!
  13. Ascunde-i pe toţi grămadă, în pământ, şi îi înmormântează.
  14. Şi atunci Eu Însumi te voi preamări, pentru toate câte ai izbândit cu dreapta ta.
  15. Ia priveşte acum înaintea ta, hipopotamul; şi el ca şi tine este făptura Mea; el paşte iarbă ca boul.
  16. Vezi ce putere are în coapsele lui şi ce tărie are în muşchii de pe pântece.
  17. Coada lui e dârză ca lemnul cedrului şi vinele de pe pulpele lui stau ca nişte noduri.
  18. Oasele lui sunt ca nişte ţevi de aramă şi mădularele ca nişte drugi de fier.
  19. El este fruntea făpturilor lui Dumnezeu şi făcut să fie cel mai mare peste celelalte dobitoace.
  20. Munţii îi dau hrană şi toate fiarele sălbatice sunt îngrozite când îl văd.
  21. El se culcă sub florile de lotus, în ocolul trestiilor şi al bălţii.
  22. Frunzele de lotus îi fac umbră şi sălciile bălţii îl împrejmuiesc.
  23. Dacă fluviul vine mare, fără de veste, el nu se sinchiseşte; el stă liniştit pe loc, chiar când ar fi ca Iordanul să-i urce năvalnic până la gură.
  24. Cine poate să-l privească? Cine poate să-i străpungă nasul cu un laţ?
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Facerea Ieşirea Leviticul Numerii Deuteronumul Iosua Navi Judecători Rut 1Regi 2Regi 3Regi 4Regi 1Paralipomena 2Paralipomena 1Ezdra Neemia Estera Iov Psalmi Pilde Solomon Ecclesiastul Cântarea Cântărilor Isaia Ieremia Plângeri Iezechiel Daniel Osea Amos Miheia Ioil Avdie Iona Naum Avacum Sofonie Agheu Zaharia Maleahi Tobit Iudita Baruh Ieremia2??? Trei tineri 3Ezdra Înţelepciune Solomon Ecclesiasticul Susana Balaurul 1Macabei 2Macabei 3Macabei Manase Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalipsa

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro