Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea ortodoxă

Cartea lui Iov

  Capitolul 4

  1. Atunci Elifaz din Teman a deschis gura şi a zis:
  2. "Să-ţi vorbim ori să nu-ţi vorbim? Necazul tău e crâncen! Dar cine ar putea să-şi înăbuşe cuvintele?
  3. Iată, tu dădeai învăţătură multora şi întăreai multe mâini slăbite.
  4. Cuvintele tale au ţinut în sus pe cei ce erau să cadă şi tu ai întărit genunchii care se clătinau.
  5. Acum când ţi-a venit şi ţie rândul, eşti la strâmtorare şi ţi-ai pierdut firea; acum când lovitura te-a ajuns, te-ai spăimântat!
  6. Frica ta de Dumnezeu nu-ţi dă încredere şi desăvârşirea căilor tale nu-ţi dă nădejde?
  7. Ia adu-ţi aminte, care nevinovat s-a prăpădit şi unde le-a pierit urma celor drepţi în fala lui Dumnezeu?
  8. După cum am văzut eu, numai cei ce ară nelegiuirea şi seamănă răutatea au parte de asemenea roade.
  9. La porunca Domnului, ei vor pieri, de suflarea mâniei Lui se vor stinge.
  10. Răcnetul leului şi glasul leopardului, precum şi dinţii puilor de lei se sfărâmă.
  11. Leul bătrân moare că nu mai are ce mânca şi puii leoaicei se risipesc.
  12. O şoaptă a răzbit până la mine şi urechea mea a prins ceva din ea.
  13. În spaimele care vin din nălucirile nopţii, atunci când somn adânc se lasă peste oameni,
  14. Cutremur m-a apucat şi fiori mi-au scuturat toate oasele.
  15. Atunci un duh a trecut prin faţa mea; tot părul mi s-a zbârlit de groază.
  16. A stat drept în picioare, dar n-am ştiut cine este; o umbră este înaintea ochilor mei, şi aud o voce uşoară care zice:
  17. "Un om poate să fie drept în faţa lui Dumnezeu? O făptură omenească este ea curată înaintea Celui ce a zidit-o?
  18. Dacă El nu se încrede în slujitorii Săi şi dacă găseşte vină chiar îngerilor Săi,
  19. Cu cât mai vârtos celor ce locuiesc în locuinţe de lut, a căror obârşie este în ţărână şi pe care îi striveşte ca pe o molie.
  20. De dimineaţă până seara sunt zdrobiţi, pier pe vecie fără să-i scape nimeni.
  21. Mor, dar nu mor de prea multă înţelepciune".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Facerea Ieşirea Leviticul Numerii Deuteronumul Iosua Navi Judecători Rut 1Regi 2Regi 3Regi 4Regi 1Paralipomena 2Paralipomena 1Ezdra Neemia Estera Iov Psalmi Pilde Solomon Ecclesiastul Cântarea Cântărilor Isaia Ieremia Plângeri Iezechiel Daniel Osea Amos Miheia Ioil Avdie Iona Naum Avacum Sofonie Agheu Zaharia Maleahi Tobit Iudita Baruh Ieremia2??? Trei tineri 3Ezdra Înţelepciune Solomon Ecclesiasticul Susana Balaurul 1Macabei 2Macabei 3Macabei Manase Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalipsa

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro