Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea ortodoxă

Cartea lui Iov

  Capitolul 20

  1. Şi Ţofar din Naamah a început să vorbească şi a zis:
  2. "Cugetul meu mă împinge să vorbesc, din pricina frământării pe care o simt în mine.
  3. Am auzit o învăţătură care mă scoate din sărite şi atunci o pornire vijelioasă, din duhul meu, mă face să răspund.
  4. Nu ştii tu oare că de mult de tot, din zilele când omul a fost aşezat pe pământ,
  5. Desfătarea celor fără de lege ţine foarte puţin şi bucuria făţarnicului nu stă decât o clipă?
  6. Chiar dacă statura lui s-ar înălţa până la ceruri şi cu capul s-ar atinge de nori,
  7. El totuşi va pieri ca o nălucă, pe vecie, şi cei ce îl vedeau vor întreba: Ce s-a făcut?
  8. Zboară ca un vis şi nu mai dai de el, e măturat ca o vedenie de noapte.
  9. Ochiul, care îl privea, nu-l mai vede şi locul unde se găsea, nu-l mai zăreşte.
  10. Feciorii lui vor trebui să cerşească mila celor săraci şi mâinile lui vor da înapoi ce a luat cu forţa.
  11. Oasele lui sunt încă pline de vlaga tinereţii, dar ea se va culca cu el în pulbere;
  12. Dacă răutatea este dulce în gura lui, el o ascunde sub limba lui.
  13. Dacă o tine în gură şi nu o scuipă, dacă o mestecă în cerul gurii,
  14. Totuşi hrana lui în măruntaiele lui se strică şi se face în intestinele lui venin de năpârcă.
  15. Averea, pe care a înghiţit-o, acum o varsă; Dumnezeu i-o dă afară din pântece.
  16. Venin de şarpe otrăvitor sugea. Limba de năpârcă îl omoară!
  17. El nu va mai vedea pâraiele de proaspăt untdelemn, valurile de miere şi de smântână.
  18. Dă îndărăt ce-a câştigat şi nu se mai foloseşte de câştig şi de roadele negustoriei sale nu se mai bucură.
  19. Pentru că a asuprit fără milă pe săraci şi a furat o casă, în loc să o zidească.
  20. El nu va cunoaşte pacea lăuntrică şi el nu va scăpa nimic din toate câte preţuieşte.
  21. Nimic nu scapă de lăcomia lui, de aceea înflorirea lui nu va ţine deloc.
  22. Când bogăţia lui va fi la culme, tulburarea îl va apuca deodată şi toate loviturile nenorocirii vor cădea în capul lui.
  23. Când va fi gata să-şi sature pântecele, Dumnezeu va dezlănţui asupră-i urgia mâniei Sale şi va ploua cu săgeţi peste el.
  24. Dacă va scăpa de platoşa de fier, îl va străpunge arcul de aramă.
  25. O săgeată îi iese din spate, o alta i s-a înfipt în ficaţi şi spaimele morţii îl sfârşesc.
  26. Toată neagra pieire ameninţă comorile pe care le-a adunat; un foc care arde neaprins îl mistuie pe oricine va mai rămâne din cortul lui.
  27. Cerurile vor dezveli fărădelegea lui şi pământul i se va ridica împotrivă.
  28. Năpraznică revărsare de ape va mătura casa lui şi apele vor curge în ziua dumnezeieştii mânii.
  29. Aceasta este partea hărăzită de Dumnezeu omului nelegiuit, aceasta este moştenirea pe care el o primeşte de la Domnul".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Facerea Ieşirea Leviticul Numerii Deuteronumul Iosua Navi Judecători Rut 1Regi 2Regi 3Regi 4Regi 1Paralipomena 2Paralipomena 1Ezdra Neemia Estera Iov Psalmi Pilde Solomon Ecclesiastul Cântarea Cântărilor Isaia Ieremia Plângeri Iezechiel Daniel Osea Amos Miheia Ioil Avdie Iona Naum Avacum Sofonie Agheu Zaharia Maleahi Tobit Iudita Baruh Ieremia2??? Trei tineri 3Ezdra Înţelepciune Solomon Ecclesiasticul Susana Balaurul 1Macabei 2Macabei 3Macabei Manase Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalipsa

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro