Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea ortodoxă

Amos

  Capitolul 1

  1. Cuvintele lui Amos, unul dintre păstorii din Tecoa, care a avut vedenie pentru Israel în vremea lui Ozia, regele lui Iuda, în vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioaş, regele lui Israel, doi ani înaintea cutremurului de pământ.
  2. Şi a zis: ?Când Domnul va striga puternic din Sion şi din Ierusalim va slobozi glasul Său, jalnice vor fi păşunile păstorilor şi uscat va fi vârful Carmelului".
  3. Aşa zice Domnul: "Pentru trei păcate ale Damascului, ba chiar pentru patru, nu Mă voi întoarce, fiindcă ei au sfărâmat Galaadul cu tăvălugi de fier.
  4. Pentru aceasta voi trimite foc asupra casei lui Hazael şi va mistui palatele lui Ben-Hadad;
  5. Şi voi zdrobi zăvoarele Damascului şi voi stârpi pe locuitorii din valea Aven şi pe ai celui care ţine în mână sceptrul din Bet-Eden şi poporul cel din Aram va fi dus în robie la Chir", zice Domnul!
  6. Aşa zice Domnul: "Pentru trei păcate ale Gazei, ba chiar pentru patru, nu Mă voi întoarce, din pricină că ei au dus în robie mari tabere de robi, ca să le dea în mâna lui Edom;
  7. Pentru aceasta, foc voi năpusti în zidurile Gazei şi palatele ei le va mistui;
  8. Pe tot locuitorul din Aşdod îl voi stârpi şi pe cel ce ţine în mână sceptrul din Ascalon; şi voi îndrepta către Acaron mâna Mea şi rămăşiţele Filistenilor vor pieri", zice Domnul Dumnezeu.
  9. Aşa zice Domnul: "Pentru trei păcate ale Tirului, ba chiar pentru patru, nu Mă voi întoarce, din pricină că tabere întregi de robi au fost date în mâna lui Edom şi nu şi-au mai adus aminte de legământul cel dintre fraţi.
  10. Pentru aceasta voi trimite vâlvătăi de foc în zidurile Tirului şi vor mistui palatele lui!"
  11. Aşa zice Domnul: "Pentru trei păcate ale Edomului, ba chiar pentru patru, nu Mă voi întoarce, din pricină că el a urmărit cu sabia pe fratele său şi că a înăbuşit milostivirea lui. Din pricină că urgia lui a dăinuit necontenit şi furia lui s-a dezlănţuit mereu;
  12. Pentru aceasta voi trimite foc în Teman şi palatele cele din Bosra le va mistui".
  13. Aşa zice Domnul: "Pentru trei păcate ale feciorilor lui Amon, ba chiar pentru patru, nu Mă voi întoarce, căci ei au spintecat femeile însărcinate ale Galaadului, ca să-şi întindă hotarele lor;
  14. Pentru aceasta voi aprinde foc în zidurile Rabei şi văpaia va mistui palatele ei în ziua de război, în mijlocul vijeliei, în ziua cea de grea furtună.
  15. Şi regele lor va merge în robie, împreună cu căpeteniile lui", zice Domnul!
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Facerea Ieşirea Leviticul Numerii Deuteronumul Iosua Navi Judecători Rut 1Regi 2Regi 3Regi 4Regi 1Paralipomena 2Paralipomena 1Ezdra Neemia Estera Iov Psalmi Pilde Solomon Ecclesiastul Cântarea Cântărilor Isaia Ieremia Plângeri Iezechiel Daniel Osea Amos Miheia Ioil Avdie Iona Naum Avacum Sofonie Agheu Zaharia Maleahi Tobit Iudita Baruh Ieremia2??? Trei tineri 3Ezdra Înţelepciune Solomon Ecclesiasticul Susana Balaurul 1Macabei 2Macabei 3Macabei Manase Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalipsa

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro