Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea ortodoxă

Agheu

  Capitolul 2

  1. În ziua a douăzeci şi una a lunii a şaptea, fost-a cuvântul Domnului prin gura lui Agheu proorocul, zicând:
  2. "Spune-i lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, cârmuitorul lui Iuda, şi lui Iosua, marele preot, fiul lui Iosedec, şi restului poporului astfel:
  3. Cine a mai rămas dintre voi în viaţă şi a văzut templul acesta în strălucirea sa cea dintâi, şi cum este acum? Oare nu este fără nici un preţ în ochii voştri?
  4. Şi acum, Zorobabel, întăreşte-te, zice Domnul; întăreşte-te Iosua, mare preot, fiul lui Iosedec; întreg popor ţării, fii plin de curaj, zice Domnul, căci Eu sînt cu voi, zice Domnul Savaot.
  5. "Acesta este legământul pe care l-am încheiat cu voi, când v-am scos din ţara Egiptului, şi Duhul Meu rămâne în mijlocul vostru! Nu vă temeţi!"
  6. Căci aşa zice Domnul Savaot: "Peste puţină vreme, Eu voi cutremura cerul şi pământul, marea şi uscatul;
  7. Voi zgudui toate popoarele şi toate neamurile vor veni cu lucruri de preţ şi voi umple de slavă templul acesta, zice Domnul Savaot.
  8. Al Meu este argintul, al Meu este aurul", zice Domnul Savaot.
  9. "Şi slava acestui templu de pe urmă va fi mai mare decât a celui dintâi", zice Domnul Savaot, "şi în locul acesta voi sălăşlui pacea", zice Domnul Savaot.
  10. În ziua a douăzeci şi patra a lunii a noua, în anul al doilea al lui Darius, a fost cuvântul Domnului prin gura lui Agheu proorocul, zicând:
  11. "Aşa zice Domnul Savaot: Cere, deci, preoţilor o hotărâre la aceasta:
  12. Dacă cineva ia carne sfinţită în poala hainei lui şi se atinge cu poala de pâine sau de bucate fierte, de vin, de untdelemn şi de orice mâncare, oare se vor sfinţi acelea?" Şi au răspuns preoţii şi au zis: "Nu!"
  13. Şi a zis Agheu: "Dacă cineva spurcat, prin atingerea de un mort, se atinge de vreunul din lucrurile acestea, oare ele se spurcă?" Şi au răspuns preoţii şi au zis: "Se spurcă!"
  14. Şi a răspuns Agheu şi a zis: "Aşa este poporul acesta şi aşa este neamul acesta înaintea Mea, zice Domnul şi tot aşa este şi cu lucrul mâinilor lor: tot ceea ce ei aduc jertfă este spurcat.
  15. Şi acum luaţi aminte la cele din ziua de azi şi la cele mai dinainte, când încă nu se pusese piatră pe piatră în templul acesta al Domnului!
  16. Aduceţi-vă aminte când voi veneaţi la o grămadă de douăzeci de măsuri, şi nu erau decât zece, şi la teasc ca să scoateţi cincizeci de măsuri şi nu găseaţi decât douăzeci.
  17. Căci am bătut cu rugină şi cu mălură şi cu grindină toată munca mâinilor voastre, dar voi nu v-aţi întors către Mine", zice Domnul.
  18. Cercetaţi cu mintea cele ce s-au întâmplat de azi şi mai în urmă, din ziua a douăzeci şi patra a lunii a noua, ziua în care s-a pus temelia templului Domnului! Şi fiţi cu băgare de seamă!
  19. Sămânţa nu se află oare în hambare? Via, smochinul, rodiile şi măslinul n-au mai rodit. Dar începând din ziua aceasta voi da binecuvântarea Mea!"
  20. Şi a fost cuvântul Domnului a doua oară către Agheu, în ziua a douăzeci şi patra a lunii, zicând:
  21. "Spune lui Zorobabel, cârmuitorul lui Iuda: Eu voi cutremura cerul şi pământul;
  22. Voi răsturna tronurile regatelor şi voi nimici puterea regilor neamurilor şi voi trânti la pământ carele şi pe războinicii din ele, iar caii şi călăreţii se vor prăbuşi unul pe altul în ascuţişul sabiei".
  23. "În ziua aceea", zice Domnul Savaot, "te voi lua pe tine, Zorobabel, fiul lui Salatiel, slugă a Mea şi te voi avea ca un inel cu pecete, căci pe tine te-am ales", zice Domnul Savaot.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Facerea Ieşirea Leviticul Numerii Deuteronumul Iosua Navi Judecători Rut 1Regi 2Regi 3Regi 4Regi 1Paralipomena 2Paralipomena 1Ezdra Neemia Estera Iov Psalmi Pilde Solomon Ecclesiastul Cântarea Cântărilor Isaia Ieremia Plângeri Iezechiel Daniel Osea Amos Miheia Ioil Avdie Iona Naum Avacum Sofonie Agheu Zaharia Maleahi Tobit Iudita Baruh Ieremia2??? Trei tineri 3Ezdra Înţelepciune Solomon Ecclesiasticul Susana Balaurul 1Macabei 2Macabei 3Macabei Manase Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalipsa

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro