Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea ortodoxă

Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor)

  Capitolul 23

  1. Îmbătrânind David şi săturându-se de viaţă, a făcut rege peste Israel pe fiul său Solomon.
  2. A adunat pe toate căpeteniile lui Israel şi pe preoţi şi pe leviţi.
  3. Şi au fost număraţi leviţii, de la treizeci de ani în sus şi s-a aflat numărul lor, număraţi pe cap, treizeci şi opt de mii de bărbaţi.
  4. Dintre ei au fost rânduiţi pentru lucru în templul Domnului douăzeci şi patru de mii; şase mii să fie scriitori şi judecători,
  5. Patru mii să fie portari şi patru mii să laude pe Domnul cu instrumentele muzicale pe care el le făcuse pentru aceasta.
  6. Şi i-a împărţit David în cete, care să facă de rând, după fiii lui Levi: Gherşon, Cahat şi Merari.
  7. Din Gherşoniţi erau Laedan şi Şimei.
  8. Fiii lui Laedan au fost trei: Iehiel, căpetenie, Zetam şi Ioil.
  9. Fiii lui Şimei au fost trei: Şelomit, Haziel şi Haran. Aceştia sunt căpeteniile familiilor lui Laedan.
  10. Tot fii ai lui Şimei au mai fost: Iahat, Ziza, Ieuş şi Beraia. Aceşti patru sunt tot fii ai lui Şimei.
  11. Iahat a fost căpetenie; Ziza era al doilea; Ieuş şi Beraia au avut puţini copii şi de aceea ei au fost socotiţi la un loc la casa tatălui lor.
  12. Fiii lui Cahat au fost patru: Amram, Iţhar, Hebron şi Uziel.
  13. Fiii lui Amram au fost: Aaron şi Moise. Aaron a fost ales ca să fie sfinţit pentru Sfânta Sfintelor, el şi fiii lui pe veci, pentru a săvârşi tămâierea înaintea feţei Domnului, ca să-I slujească Lui şi să binecuvânteze numele Lui în veci.
  14. Iar Moise, omul lui Dumnezeu şi fiii lui au fost număraţi la tribul lui Levi.
  15. Fiii lui Moise au fost: Gherşom şi Eliezer.
  16. Fiul lui Gherşom a fost Şebuel, căpetenia.
  17. Fiul lui Eliezer a fost: Rehabia, căpetenia. Eliezer n-a mai avut alţi copii. Rehabia însă a avut foarte mulţi copii.
  18. Fiul lui Iţhar a fost Şelomit, căpetenia.
  19. Fiii lui Hebron au fost: întâiul Ieria, al doilea Amaria, al treilea Iahaziel şi al patrulea Iecameam.
  20. Fiii lui Uziel au fost: întâiul Mica şi al doilea Işia.
  21. Fiii lui Merari au fost: Mahli şi Muşi; fiii lui Mahli au fost: Eleazar şi Chiş.
  22. Eleazar însă a murit şi n-a avut feciori, ci numai fete şi le-au luat de soţii fiii lui Chiş, verii lor.
  23. Fiii lui Muşi au fost trei: Mahli, Eder şi Ieremot.
  24. Aceştia sunt fiii lui Levi, după casele părinţilor lor, adică a capilor de familie, după numărătoarea lor pe nume şi pe capete, care făceau slujbă la templul Domnului de la douăzeci de ani în sus.
  25. Căci David a zis: "Domnul Dumnezeul lui Israel a dat linişte poporului Său şi l-a aşezat în Ierusalim pe veci,
  26. Şi leviţii nu vor mai duce cortul şi tot felul de lucruri ale lui pentru slujbele din el".
  27. De aceea, după cele din urmă porunci ale lui David, au fost număraţi leviţii de la douăzeci de ani în sus,
  28. Ca să fie pe lângă fiii lui Aaron, pentru a sluji la templul Domnului, în curte şi în camerele din jur, pentru curăţirea a tot ceea ce este sfânt şi pentru săvârşirea slujbelor în templul lui Dumnezeu,
  29. Pentru a îngriji de pâinile punerii înainte, de făina de grâu pentru prinosul de pâine şi azime, pentru cele de copt, de fript şi de toată măsura şi cântarul,
  30. Şi pentru a sta dimineaţa şi seara să laude şi să slăvească pe Domnul,
  31. Şi la toate arderile de tot aduse Domnului sâmbăta, la lună nouă şi la sărbători, după număr, cum este scris pentru ele, să fie totdeauna înaintea Domnului,
  32. Şi ca să păzească chivotul legii şi locaşul sfânt şi pe fiii lui Aaron, fraţii lor, la slujbele din templul Domnului.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Facerea Ieşirea Leviticul Numerii Deuteronumul Iosua Navi Judecători Rut 1Regi 2Regi 3Regi 4Regi 1Paralipomena 2Paralipomena 1Ezdra Neemia Estera Iov Psalmi Pilde Solomon Ecclesiastul Cântarea Cântărilor Isaia Ieremia Plângeri Iezechiel Daniel Osea Amos Miheia Ioil Avdie Iona Naum Avacum Sofonie Agheu Zaharia Maleahi Tobit Iudita Baruh Ieremia2??? Trei tineri 3Ezdra Înţelepciune Solomon Ecclesiasticul Susana Balaurul 1Macabei 2Macabei 3Macabei Manase Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalipsa

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro