Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea ortodoxă

Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor)

  Capitolul 15

  1. David şi-a făcut apoi case în cetatea lui, a pregătit loc pentru chivotul lui Dumnezeu şi a făcut pentru el un cort.
  2. Atunci David a zis: "Nimeni, afară de leviţi, nu trebuie să poarte chivotul lui Dumnezeu şi să-I slujească Lui în veci".
  3. Atunci a adunat David pe toţi Israeliţii la Ierusalim, ca să ducă chivotul lui Dumnezeu la locul lui, pe care i-l pregătise el.
  4. A chemat deci David pe fiii lui Aaron şi pe leviţi şi anume:
  5. Din urmaşii lui Cahat a chemat pe căpetenia Uriel şi pe fraţii lui, o sută douăzeci;
  6. Din urmaşii lui Merari a chemat pe căpetenia Asaia şi pe fraţii lui, două sute douăzeci de oameni;
  7. Din urmaşii lui Gherşom a chemat pe căpetenia Ioil şi pe fraţii lui, o sută treizeci de oameni;
  8. Din urmaşii lui Eliţafan a chemat pe căpetenia Şemaia şi pe fraţii lui, două sute de oameni;
  9. Din urmaşii lui Hebron a chemat pe căpetenia Eliel şi pe fraţii lui, optzeci de oameni;
  10. Din urmaşii lui Uziel a chemat pe căpetenia Aminadab şi pe fraţii lui, o sută douăzeci de oameni.
  11. Apoi a chemat David pe preoţii Ţadoc şi Abiatar şi pe leviţii Uriel, Asaia, Ioil, Şemaia, Eliel şi Aminadab,
  12. Şi le-a zis: "Voi, căpeteniile familiilor levite, sfinţiţi-vă voi şi fraţii voştri şi aduceţi chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel la locul pe care l-am pregătit eu pentru el.
  13. Deoarece înainte n-aţi făcut voi aceasta, Domnul Dumnezeul nostru ne-a lovit, pentru că nu L-am căutat cum se cuvine".
  14. Atunci s-au sfinţit preoţii şi leviţii, ca să aducă chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel.
  15. Şi au adus fiii leviţilor chivotul Domnului, cum poruncise Moise după cuvântul Domnului, pe pârghii; pe umeri, iar nu cu căruţa.
  16. Apoi a poruncit David căpeteniilor leviţilor să pună pe fraţii lor cântăreţi cu instrumente muzicale, cu psaltirioane, ca să vestească cu glas tare de bucurie.
  17. Aceştia au pus pe leviţii: Heman, fiul lui Ioil, iar din fraţii lui, pe Asaf, fiul lui Berechia. Din urmaşii lui Merari, fraţii lor, au pus pe Etan, fiul lui Cuşaia.
  18. Iar pe fraţii lor din a doua spiţă: Zaharia, fiul lui Iaaziel, Şemiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Benaia, Maaseia, Matitia, Elifelehu, Micneia, Obed-Edom şi Ieiel, i-au pus portari.
  19. Heman, Asaf şi Etan cântau puternic din ţimbale de aramă;
  20. Zaharia, Iaaziel, Şemiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Maaseia şi Benaia cântau din psaltirioanele cu sunete subţiri.
  21. Matitia însă, Elifelehu, Micneia, Obed-Edom, Ieiel şi Azazia făceau începutul cu harpele cu câte opt coarde.
  22. Iar Chenaia, căpetenia leviţilor, era dascăl de cântări, pentru că era iscusit în acestea.
  23. Berechia şi Elcana erau uşieri la chivot.
  24. Preoţii Şebania, Iosafat, Natanael, Amasai, Zaharia, Benaia şi Eliezer trâmbiţau din trâmbiţe înaintea chivotului lui Dumnezeu. Obed-Edom şi Iehia erau uşieri la chivot.
  25. Astfel s-au dus David cu bătrânii lui Israel şi căpeteniile cele peste mii să aducă chivotul Domnului din casa lui Obed-Edom cu veselie.
  26. Şi după ce a ajutat Dumnezeu leviţilor să aducă chivotul Domnului, atunci au junghiat pentru jertfe şapte viţei şi şapte berbeci.
  27. David era îmbrăcat cu veşminte de vison, asemenea erau îmbrăcaţi şi toţi leviţii care aduceau chivotul şi cântăreţii şi Chenania, căpetenia muzicanţilor şi cântărelilor. David însă mai avea pe el şi un efod de in.
  28. Aşa tot Israelul a adus chivotul legământului Domnului cu strigăte de bucurie, cu sunete de corn, de trâmbiţe, de ţimbale şi de harpe.
  29. Când chivotul legământului Domnului a intrat în cetatea lui David, Micol, fata lui Saul, privea de la fereastră şi, văzând pe regele David jucând şi veselindu-se, l-a dispreţuit în inima sa.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Facerea Ieşirea Leviticul Numerii Deuteronumul Iosua Navi Judecători Rut 1Regi 2Regi 3Regi 4Regi 1Paralipomena 2Paralipomena 1Ezdra Neemia Estera Iov Psalmi Pilde Solomon Ecclesiastul Cântarea Cântărilor Isaia Ieremia Plângeri Iezechiel Daniel Osea Amos Miheia Ioil Avdie Iona Naum Avacum Sofonie Agheu Zaharia Maleahi Tobit Iudita Baruh Ieremia2??? Trei tineri 3Ezdra Înţelepciune Solomon Ecclesiasticul Susana Balaurul 1Macabei 2Macabei 3Macabei Manase Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalipsa

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro