Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea ortodoxă

Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor)

  Capitolul 1

  1. Adam, Set, Enos;
  2. Chenan, Mahalaleel, Iared;
  3. Enoh, Matusalem, Lameh;
  4. Noe, Sem, Ham şi Iafet.
  5. Fiii lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Elişa, Tubal, Meşec şi Tiras.
  6. Fiii lui Gomer: Aşchenaz, Rifat şi Togarma.
  7. Fiii lui Iavan: Elişa, Tarşiş, Chitim şi Dodanim.
  8. Fiii lui Ham: Cuş, Miţraim, Put şi Canaan.
  9. Fiii lui Cuş: Seba, Havila, Savta Rama şi Sabteca. Fiii lui Rama: Şeba şi Dedan.
  10. Lui Cuş i s-a mai născut de asemenea şi Nimrod. Acesta a început să fie puternic pe pământ.
  11. Lui Miţraim i s-a născut: Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim,
  12. Patrusim, Casluhim, din care se trag Filistenii şi Caftorim.
  13. Lui Canaan i s-au născut: Sidon, întâiul său născut şi Het,
  14. Iebuseu, Amoreu, Ghergheseu,
  15. Heveu, Archeu, Sineu,
  16. Arvadeu, Ţemareu şi Hamateu.
  17. Fiii lui Sem: Elam, Asur, Arpaxad, Lud şi Aram. Fiii lui Aram: Ut, Hul, Gheter şi Meşec.
  18. Lui Arpaxad i s-a născut Cainan, lui Cainan i s-a născut Şelah, lui Şelah i s-a născut Eber.
  19. Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru că în zilele lui s-a împărţit ţara; iar numele fratelui său era Ioctan.
  20. Lui Ioctan i s-au născut: Almodad, Şelef, Haţarmavet, Iarah,
  21. Hadoram, Uzal, Dicla,
  22. Ebal, Abimael, Şeba,
  23. Ofir, Havila şi Iobab. Toţi aceştia sunt fiii lui Ioctan.
  24. Iar fiii lui Sim sunt: Arpaxad, Cainan, Selah,
  25. Eber, Peleg, Reu,
  26. Serug, Nahor, Terah
  27. Şi Avram, adică Avraam.
  28. Fiii lui Avraam sunt Isaac şi Ismael.
  29. Iată spiţa neamului lor: Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael, apoi: Chedar, Adbeel, Mibsam,
  30. Mişma, Duma, Maşa, Hadad, Tema,
  31. Ietur, Nafiş şi Chedma. Aceştia sunt fiii lui Ismael.
  32. Fiii Cheturei, ţiitoarea lui Avraam. Ea a născut pe Zimran, Iocşan, Medan, Madian, Işbac şi Şuah. Fiii lui Iocşan sunt: Şeba şi Dedan. Fiii lui Dedan sunt: Raguel, Navdeel, Aşurim, Letuşim şi Leumim.
  33. Fiii lui Madian sunt: Efa, Efer, Enoh, Abida şi Eldaa. Toţi aceştia sunt fiii Cheturei.
  34. Lui Avraam i s-a născut Isaac. Fiii lui Isaac sunt: Isav şi Israel.
  35. Fiii lui Isav sunt: Elifaz, Raguel, Ieuş, Ialam şi Core.
  36. Fiii lui Elifaz sunt: Teman, Omar, Ţefi, Gatam, Chenaz; iar Temna, concubina lui Elifaz, i-a născut pe Amalec.
  37. Fiii lui Raguel sunt: Nahat, Zerah, Şama şi Miza.
  38. Fiii lui Seir sunt: Lotan, Şobal, Ţibeon, Ana, Dişon, Eţer şi Dişan.
  39. Fiii lui Lotan sunt: Hori şi Heman; iar sora lui Lotan se numea Timna.
  40. Fiii lui Şobal sunt: Alvan, Manahat, Ebal, Şefo şi Onam. Fiii lui Ţibeon sunt: Aia şi Ana.
  41. Fiii lui Ana sunt: Dişon şi Olibama; fiii lui Dişon sunt: Hemdan, Eşban, Itran şi Cheran.
  42. Fiii lui Eţer sunt: Bilhan, Zaavan şi Acan; fiii lui Dişan sunt: Uţ şi Aran.
  43. Aceştia sunt regii care au domnit în pământul Edom, înainte de a se ridica rege, peste fiii lui Israel, Bela, fiul lui Beor, cetatea căruia se numea Dinhaba.
  44. Murind Bela, după el a fost făcut rege Iobab, fiul lui Zerah din Boţra.
  45. După moartea lui Iobab s-a făcut rege Huşam, în ţara Temaniţilor.
  46. Murind Huşam, s-a făcut rege după el Hadad, fiul lui Bedad, care a lovit pe Madianiţi în câmpia Moabului. Oraşul lui se numea Avit.
  47. Murind Hadad, s-a făcut rege după el Şamla, din Masreca;
  48. Murind Şamla, s-a făcut rege după el Şaul, din Rehobotul cel de lângă râu.
  49. Murind Şaul, s-a făcut rege după el Baal-Hanan, fiul lui Acbor.
  50. Murind Baal-Hanan, s-a făcut rege după el Hadad. Numele cetăţii lui era Pau, iar numele femeii lui era Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Mezahab.
  51. Murind Hadad, au urmat căpetenii peste Edom: căpetenia Timna, căpetenia Alia, căpetenia Ietet,
  52. Căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,
  53. Căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar,
  54. Căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile Edomului.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Facerea Ieşirea Leviticul Numerii Deuteronumul Iosua Navi Judecători Rut 1Regi 2Regi 3Regi 4Regi 1Paralipomena 2Paralipomena 1Ezdra Neemia Estera Iov Psalmi Pilde Solomon Ecclesiastul Cântarea Cântărilor Isaia Ieremia Plângeri Iezechiel Daniel Osea Amos Miheia Ioil Avdie Iona Naum Avacum Sofonie Agheu Zaharia Maleahi Tobit Iudita Baruh Ieremia2??? Trei tineri 3Ezdra Înţelepciune Solomon Ecclesiasticul Susana Balaurul 1Macabei 2Macabei 3Macabei Manase Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalipsa

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro