Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan

  Capitolul 4

  1. După aceste lucruri am privit şi iată o uşă deschisă în cer şi glasul cel dintâi, pe care îl auzisem ca pe o trâmbiţă când vorbea cu mine, mi-a zis: "Urcă aici şi-ţi voi arăta cele ce trebuie să fie după acestea".
  2. Deodată, am fost [răpit] în Duh şi iată, un tron era în cer, iar pe tron şedea cineva.
  3. Iar cel care şedea era asemănător la vedere cu piatra de jasp şi de sardiu, iar curcubeul care înconjura tronul era asemănător la vedere cu smaraldul.
  4. În jurul tronului se aflau alte douăzeci şi patru de tronuri, iar pe tronuri şedeau douăzeci şi patru de bătrâni, îmbrăcaţi în haine albe şi având pe cap coroane din aur.
  5. Iar din tron ieşeau fulgere, glasuri şi tunete; şapte făclii de foc ardeau în faţa tronului: acestea sunt cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu.
  6. În faţa tronului era ca o mare de sticlă asemenea cristalului. În mijloc, în jurul tronului, erau patru fiinţe pline cu ochi în faţă şi în spate.
  7. Fiinţa cea dintâi era asemenea unui leu; a doua fiinţă, asemenea unui viţel; a treia fiinţă avea o faţă ca de om, iar a patra fiinţă era asemenea unui vultur care zboară.
  8. Cele patru fiinţe, având fiecare câte şase aripi, erau pline de ochi de jur împrejur şi pe dinăuntru. Zi şi noapte spuneau fără încetare: "Sfânt, sfânt, sfânt, Domnul, Dumnezeul cel atotputernic, cel care era, care este şi care vine!"
  9. Iar când fiinţele aduceau mărire, cinste şi mulţumire celui care şade pe tron şi care este viu în vecii vecilor,
  10. cei douăzeci şi patru de bătrâni cădeau înaintea celui care şade pe tron şi se prosternau înaintea celui care este viu în vecii vecilor şi îşi aruncau coroanele înaintea tronului spunând:
  11. "Vrednic eşti tu, Domnul şi Dumnezeul nostru, să primeşti gloria, cinstea şi puterea, căci tu ai creat toate şi prin voinţa ta au luat fiinţă şi au fost create".

  PARTEA a II-a
  VIITORUL ESCATOLOGIC

  1. CELE ŞAPTE SIGILII

  Viziunea despre cultul ceresc

  Capitolul 4

  1 După aceste lucruri am privit şi iată o uşă deschisă în cer şi glasul cel dintâi, pe care îl auzisem ca pe o trâmbiţă când vorbea cu mine, mi-a zis: "Urcă aici şi-ţi voi arăta cele ce trebuie să fie după acestea". 2 Deodată, am fost [răpit] în Duh şi iată, un tron era în cer, iar pe tron şedea cineva. 3 Iar cel care şedea era asemănător la vedere cu piatra de jasp şi de sardiu, iar curcubeul care înconjura tronul era asemănător la vedere cu smaraldul a. 4 În jurul tronului se aflau alte douăzeci şi patru b de tronuri, iar pe tronuri şedeau douăzeci şi patru de bătrâni c, îmbrăcaţi în haine albe şi având pe cap coroane din aur. 5 Iar din tron ieşeau fulgere, glasuri şi tunete; şapte făclii de foc ardeau în faţa tronului: acestea sunt cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu. 6 În faţa tronului era ca o mare de sticlă asemenea cristalului. În mijloc d, în jurul tronului, erau patru fiinţe e pline cu ochi în faţă şi în spate. 7 Fiinţa cea dintâi era asemenea unui leu; a doua fiinţă, asemenea unui viţel; a treia fiinţă avea o faţă ca de om, iar a patra fiinţă era asemenea unui vultur care zboară. 8 Cele patru fiinţe, având fiecare câte şase aripi, erau pline de ochi de jur împrejur şi pe dinăuntru. Zi şi noapte spuneau fără încetare:
      "Sfânt, sfânt, sfânt,
      Domnul, Dumnezeul cel atotputernic,
      cel care era, care este şi care vine!"
  9 Iar când fiinţele aduceau mărire, cinste şi mulţumire celui care şade pe tron şi care este viu în vecii vecilor, 10 cei douăzeci şi patru de bătrâni cădeau înaintea celui care şade pe tron şi se prosternau înaintea celui care este viu în vecii vecilor şi îşi aruncau coroanele înaintea tronului spunând:
  11    "Vrednic eşti tu, Domnul şi Dumnezeul nostru,
      să primeşti gloria, cinstea şi puterea,
      căci tu ai creat toate
      şi prin voinţa ta au luat fiinţă şi au fost create".

  Note de subsol


  a Identificarea acestor pietre preţioase şi descrierea proprietăţilor lor nu este necesară, deoarece autorul le foloseşte aici numai pentru a descrie experienţa supranaturală şi intuitivă a lui Dumnezeu. Frumuseţea strălucirii şi varietatea nuanţelor coloristice a pietrelor preţioase în razele soarelui sugerează că experienţa lui Dumnezeu este de o frumuseţe şi de o fericire inexprimabile.
  b Nu găsim în Apocalips un simbolism special pentru acest număr. Totuşi se face referinţă de mai multe ori în cap. 21 la cele 12 triburi ale lui Israel ca şi la cei 12 apostoli ai Mielului situaţi şi unii şi alţii în noul Ierusalim. Avem astfel numărul 24 ca o descriere unitară a poporului lui Dumnezeu în cele două mari faze ale istoriei mântuirii: VT şi NT.
  c Termenul bătrân, începând din Exod (18,21) şi mai ales în NT, se referă la unele persoane care au un rol în comunitate în favoarea altora. Aici se referă la persoane care au obţinut deja victoria pe pământ (coroana) şi participă deja la învierea lui Cristos (haine albe), cu un rol activ, real, chiar dacă subordonat lui Dumnezeu şi lui Cristos (tronuri), mijlocind în liturgie între Biserică şi Dumnezeu. Ar putea fi sfinţi sau îngeri.
  d Lit.: în mijlocul tronului.
  e În perioada patristică, cele patru fiinţe au fost identificate cu cei patru evanghelişti: cea cu faţă de om, cu Matei; cea cu înfăţişare de leu, cu Marcu; cea cu înfăţişare de viţel, cu Luca şi cea cu înfăţişare de vultur, cu Ioan. Această interpretare a influenţat mult arta creştină. Pentru interpretarea corectă a acestor fiinţe trebuie să ţinem cont de următoarele elemente ce apar în context: 1) ele sunt situate la nivelul lui Dumnezeu (tron); 2) sunt îndreptate în mod activ spre Dumnezeu (aripi şi ochi); 3) toate patru sunt raportate la lumea umană (trăsăturile care le caracterizează şi numărul 4 care reprezintă punctele cardinale sau cele 4 vânturi, adică totalitatea lumii pământeşti). Aceste fiinţe nu sunt nici îngeri, nici alte personaje determinabile, ci reprezintă în mod schematic dinamismul care porneşte de la nivelul lui Dumnezeu şi se îndreptă spre istoria umană şi apoi, pornind de la istoria umană, ajunge din nou la nivelul lui Dumnezeu. Rolul lor încetează în noul Ierusalim, ultima lor intervenţie, ca şi a bătrânilor (19,4), constă în proclamarea: "Amin. Aleluia!"
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro